Tingimused

Sihtgrupid.ee veebiteenuse kasutustingimused 
     
1. Üldinfo
a. Sihtgrupid.ee on  Bisnode Estonia AS (edaspidi “omanik”) kaubamärk. Bisnode Estonia AS, endise nimega AS Connectus, on äriinfoteenuseid Eesti turul pakkunud alates aastast 1991, kuuludes aastast 2006  Bisnode Gruppi. Tegutsedes 17 riigis on Bisnode Euroopa juhtiv digitaalse äriinfo pakkuja
b. Veebilehel www.sihtgrupid.ee (edaspidi “veebileht”) osutab teenuseid: Bisnode Estonia AS
Reg nr. 10117826
Aadress: Estonia pst.5, 10143 Tallinn
Tel. +372 6414 910
E-mail: info(at)bisnode.ee 
c. Veebilehe ja seal avaldatud materjalide  autoriõigused kuuluvad Bisnode Estonia AS-le.
d. Veebilehel olev info on saadud avalikest allikatest (s.h. eri riikide äriregistritest) ja kolmandate isikute poolt. Veebilehe omanik annab endast parima, et avaldatud info oleks korrektne ja ajakohane, kuid tal ei ole võimalik vastutada selle teabe õigsuse eest ega samuti selle info kasutamisest tekkida võivate võimalike tagajärgede eest, sh. :
d.1 mistahes ebatäpsuse, mittetäielikkuse või muu veebilehe infos sisalduva vea eest, mis tuleneb avalikest allikatest ja kolmandate isikute poolt veebilehe omanikule edastatud andmetest;
d.2 info kasutusest tingitud otsese või kaudse kulu ning kasutamisest või kasutamata jätmisest saamata jäänud tulu eest;
d.3 kasutajate poolt toime pandud Kasutustingimuste rikkumise eest, olenemata tekkinud kahju suurusest ja vormist.
   
2. Veebilehe sihtgrupid.ee kasutaja õigused ja kohustused
2. Veebilehe sihtgrupid.ee kasutaja õigused ja kohustused
a. Veebilehe sihtgrupid.ee kasutajal (edaspidi “kasutaja”) on õigus kasutada veebilehelt saadud informatsiooni ainult enda tarbeks. Kasutajal on keelatud tegeleda selle informatsiooni mistahes vormis levitamise või edasimüümisega kolmandatele isikutele.
b. Veebilehe sihtgrupid.ee  kasutajaks registreerimisel kohustub kasutaja esitama enda kohta tõesed andmed, sh:
b.1 registreerima oma täieliku ja tõese nime ning avaldama tõesed ja reaalselt toimivad kontaktandmed ja sidevahendid.
c. Registreerimisel saadud kasutajatunnust ja salasõna kohustub kasutaja hoidma vajaliku ja piisava hoolega, et vältida nende võimalikku õigustamatut sattumist kolmandate isikute kätte.
d. Kasutaja vastutab kõikide toimingute eest mis on veebilehel sihtgrupid.ee teostatud tema kasutajaandmetega sisse logides.
 
3. Veebilehe sihtgrupid.ee omaniku õigused ja kohustused
a. Veebilehe omanik kohustub hoidma kasutajate isikuandmeid, kasutama neid veebiteenuse toimimise jaoks vajalikus ulatuses ja mitte avalikustama neid kolmandatele isikutele, v.a. seaduses ettenähtud juhtudel.
b. Omanikul on õigus põhjendatult lõpetada kasutajale teenuse osutamine, muuta teenuse sisu ning teenuse kasutamise tingimusi;  saata kasutajale e-maili teel infot teenuse kasutamise kohta.
c. Omanik ei vastuta mistahes tehnilise rikke tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest;  
d. Omanik ei vastuta kasutustingimustes olevate fraaside, sõnade ja mõistete vääriti mõistmise tõttu tekkida võivate tagajärgede eest.